Prednášky

Tu budú postupne zverejňované materiály z prednáškok.

Prednáška 1

DB, modely, SQL dopyty

Sekcie skrípt 0, 1.1, 1.2

Pozri »

Prednáška 2

MySQL - dátové typy a funkcie

Sekcia skrípt 1.3.1

Pozri »

Prednáška 3

Dátové funkcie, operátory a CASE.

Sekcia skrípt 1.3

Pozri »

Prednáška 4

Agregačné funkcie, WHERE, GROUP BY a HAVING klauzuly.

Sekcia skrípt 1.4

Pozri »

Prednáška 5

Práca s viacerými tabuľkami - 1, vnorené dopyty.

Sekcie skrípt 1.5, 2.1.1 a 2.1.2

Pozri »

Prednáška 6

Práca s viacerými tabuľkami - 2, extrémy s ALL a procedúry.

Sekcie skrípt 1.5, 1.6.4 a 2.1

Pozri »

Prednáška 7

Trojhodnotová logika, kvantifikátory a NOT, množinové operácie.

Sekcie skrípt 1.3.3 a 2.5

Pozri »

Prednáška 8

Vytvorenie databáz, tabuliek a integrita dát - 1.

Sekcie skrípt 1.6, 2.2, 2.3, 3.5 a 3.6.1

Pozri »

Prednášky 9, 10 a 11

Dátové modely, integrita dát - 2 a ER diagramy.

Sekcie skrípt 1.7, 2.4, 2.6.1 a 3.4

Pozri »

Prednáška 12

Normalizácia databáz.

Sekcia skrípt 4.4

Pozri »