Prednášky

Tu budú postupne zverejňované materiály z prednáškok.

Prednáška 1

DB, modely, SQL dopyty

Sekcie skrípt 0, 1.1, 1.2

Pozri »

Prednáška 2

MySQL - dátové typy a funkcie

Sekcia skrípt 1.3.1

Pozri »

Prednáška 3

Dátové funkcie, operátory a CASE.

Sekcia skrípt 1.3

Pozri »

Prednáška 4

Agregačné funkcie, WHERE, GROUP BY a HAVING klauzuly.

Sekcia skrípt 1.4

Pozri »

Prednáška 5

Práca s viacerými tabuľkami - 1, vnorené dopyty.

Sekcia skrípt 1.5

Pozri »